ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸುತ್ತೋಲೆ

 ಕ್ರ ಸಂ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆ ಆಧಾರ  ಗಾತ್ರ ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್
 ‌೧ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ 30-10-2019 ಕನ್ನಡ ಡಿ ಎಸ್‌ ಇ ಆರ್‌ ಟಿ 59.93 ಕೆ ಬಿ ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ
 2  ಶಾಲಾ ಸಿದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2020-21  20-03-2021  ಕನ್ನಡ  ಡಿ ಎಸ್‌ ಇ ಆರ್‌ ಟಿ  1847‌ ಕೆ.ಬಿ

 ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

3 ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೇ ಚರ್ಚಾ  06-04-2021 ಕನ್ನಡ ಸಾ.ಶಿ.ಇಲಾಖೆ. ಬೆಂಗಳೂರು 109 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

4 ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾವಣೆ 30-01-2021 ಕನ್ನಡ ಕ.ಪ್ರೌ.ಶಿ.ಪ.ಮಂಡಳಿ 992 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

5 ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ 2021-22 ರ ಸುತ್ತೋಲೆ 16-04-2021 ಕನ್ನಡ ಕ.ಪ್ರೌ.ಶಿ.ಪ.ಮಂಡಳಿ 4073 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

6 2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 1ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕುರಿತು 20-04-2021 ಕನ್ನಡ ಸಾ.ಶಿ.ಇಲಾಖೆ. ಬೆಂಗಳೂರು 547 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

7 ಆಗಸ್ಟ್‌ 2021 ರ ಮಾಹೆಯ ಪರ್ಯಾಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ  30-07-2021 ಕನ್ನಡ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು 1050 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

8 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ 9 & 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 16-08-2021 ಕನ್ನಡ ಸಾ.ಶಿ.ಇಲಾಖೆ. ಬೆಂಗಳೂರು 489 ಕೆ.ಬಿ. 

ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

9 ಕೋವಿಡ್-19 ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ RTE-2009 ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು-2012ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತಾದ ಸುತ್ತೋಲೆ 18-06-2021 ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ 2009 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

10 2021-22 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ  11-08-2021 ಕನ್ನಡ ಸಾ.ಶಿ.ಇಲಾಖೆ. ಬೆಂಗಳೂರು 2013 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

11 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಧನಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ (NAS) ಬಗ್ಗೆ 01-09-2021 ಕನ್ನಡ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ 2029 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

12 ನಲಿಕಲಿ ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೂಚಿತ ಪರ್ಯಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 30-08-2021 ಕನ್ನಡ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ 441 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

13 2021-22 ಸಾಲಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ (ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್.ಇ) ಕೋರ್ಸ್ ನ‌ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ 05-08-2021 ಕನ್ನಡ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು 996 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

14 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್‌ ಅವಾರ್ಡಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು DLEPC ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಆನ್‌ ಲೈನ್‌ ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  03-09-2021 ಕನ್ನಡ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು 1612 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

15 ರಾಜ್ಯದ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 6ರಿಂದ 8 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  04-09-2021 ಕನ್ನಡ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ 336 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

16 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಟ್ಯಾಲ್ಪ್‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜಾದ ಲ್ಯಾಪ್‌ ಟಾಪ್‌ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ & ಆಲ್‌ ಇನ್‌ ಒನ್‌ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ  01-10-2021 ಕನ್ನಡ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು 660 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

17 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಮುದಾಯದತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು  29-10-2021 ಕನ್ನಡ ಸಾ.ಶಿ.ಇಲಾಖೆ. ಬೆಂಗಳೂರು 780 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

18 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಎಲ್‌ ಸಿ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ದತಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 07-12-2021 ಕನ್ನಡ ಕ.ಪ್ರೌ.ಶಿ.ಪ.ಮಂಡಳಿ 33700 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

19 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಸಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಸಭೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ  ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸುತ್ತೋಲೆ 27-12-2021 ಕನ್ನಡ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ 1624 ಕೆ ಬಿ

ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

20 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎನ್‌ ಎಂ ಎಂ ಎಸ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ 04-01-2022 ಕನ್ನಡ ಕ.ಪ್ರೌ.ಶಿ.ಪ.ಮಂ 31600 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

21 2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರ್ಯಾಯ ಶಿಕ್ಷಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ 07-01-2022 ಕನ್ನಡ ಸಾ.ಶಿ.ಇಲಾಖೆ. ಬೆಂಗಳೂರು 1148 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

22 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಸುತ್ತೋಲೆ  17-01-2022 ಕನ್ನಡ ಸಾ.ಶಿ.ಇಲಾಖೆ. ಬೆಂಗಳೂರು 562 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 02-02-2022 01:40 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080